פרוייקטים בטרום הגשה

שד' יהודית 34

16 דירות קיימות 

10 דירות חדשות